AnasayfaSiyaset › BİR DÜNYA GÜCÜ TÜRKİYE RÜYASI

BİR DÜNYA GÜCÜ TÜRKİYE RÜYASI

1. GEREKÇE:

                       Cumhuriyetimiz Osmanlı İmparatorluğundan devraldığı miras üstünde kurulmuştur. Temel paradigmasını o dönemdeki uluslar arası konjonktür üzerine inşa etmişti. Bu temel paradigma kendi içinde gelecekte gerilme riskini de bulunduran belirsizliklerini de taşıyordu. Bu gerilimlerin uzlaşı ve karşılıklı güven ile ( ABD’nin kuruluşundaki kurucu babaların sergilediği gibi ) kurumlar arasında aşılması gerekmektedir. Bu da ancak resmi bürokrasinin, iş dünyasının ve toplumun ortak değer ve çıkarlarının güçlendirilerek buluşabileceği, konuşabileceği bir vizyonla mümkün gözükmektedir.

            Bizler küresel merkezkaç değişim dinamiklerinin içinde bulunmaktayız. Buna karşın tarihsel birikimimiz ve sorumluluğumuza uygun ortak bir bilinçaltımız mevcuttur. Bundan ortak bir hayal üretmeliyiz. Aksi takdirde din-devlet, devlet-siyaset-iş dünyası ilişkileri ve yolsuzluk ekonomisi, Milli sermayenin yetersizliği, orta sınıfın erimesi, mikro milliyetçilik, hızlı kimlik değişimleri, artan güvenlik problemleri ve yeni kuşaklardaki aidiyet bunalımları gibi sorunlar karşısında devletimizin adaptasyon zafiyetinin giderek artacağını görmeye devam edeceğiz.

            Onun dışında bugün ulusal ve uluslar arası alanda karşı karşıya bulunduğumuz acil ve temel sorunlar karşısında çözüm senaryoları yeteri kadar üretemiyoruz. Kısa vadeli realist senaryoların bir an önce karar alıcılar ile paylaşılması gerekmektedir.

            Bugün yaşadığımız bölgesel Avrupa ve Avrasya jeopolitiğinde ekonomik “agent”ler üzerinden siyaset yapılmaktadır. Ortak bir çıkar birlikteliğiyle bölgedeki sosyal ve iş gücümüzü informal ilişkilerle donatılmış bir sivil yapı vasıtasıyla koordine edebildiğimiz zaman ilk adım atılmış olacaktır.

            Kısacası yapılması gereken Türkiye’nin layık olduğu refahın ve güveninin maksimizasyonudur.

Güçlü bir Türkiye vizyonu Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’daki tüm bu belirsizlikleri çıkar birlikteliğiyle de ortadan kaldırabilecektir.

 

 

2. AMAÇ:

 

Ülkemizin kendi ve bölgesel güvenliğine ilişkin olarak etkin bir vizyon oluşturması için ekonomik ve sosyal dönüşümleri inceleyerek refah ve güvenin sağlanmasına yönelik,

1. Devleti ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı ulusal sermayeyi, ayırmaksızın sosyal yapı ile birlikte içeride ve dışarıda ortak bir çıkarda buluşturmak,

2. Sorunların tümden çözümünü bir referansa ( ideale) bağlayarak bakmak,

3. Karar alıcılara ve sivil yapıya analizler ve çözümler içeren seçenekler üreten informal sivil platformu oluşturmak,

4. Ortak böyle bir hayali paylaşanların informal bağlarını geliştirecek ilişki yönetimini sağlamak,

5. Türk iş adamlarının yurt dışındaki dağılımı ve envanteri üzerinden gerekli iletişimi oluşturmak,

6. Bu süreçle birlikte üretilen kümülatif bilgiyi, veri tabanını, yeni bir hafıza ve insan kaynağı desteklenmesinde kullanmak,

7. Devlet Sermaye İlişkisini verimli kılarak, milli güç unsuru olarak değerlendirilmesine yardımcı olmaktır.

 

 

3. YÖNTEM:

 

1. Bu ilkelere inanan öncelikle yetkin kişilerle buluşmak,

2. Bir çember oluşturarak vizyon ve misyonu belirlemek,

3. Mümkün olduğu kadar teknik bir bakış açısı geliştirerek (Bölgede yatırım fonu oluşturmak gibi) etkin kurum ve kişilerle bu çemberleri genişletmek.

 

 

 

TESPİTLER

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusunun Ordu’dan ziyade ordulaşmış bir milletin önderliğinde gerçekleştirdiğini ifade etmemiz gerekir. Anadolu’muzun tarih boyunca bir çevre kavimler için bir güvenlik alanı olduğunu bu nedenle burada yaşayanlar için güvenliğin refahtan daha ön plana çıktığını görebiliriz. Öyle ki halklar Kafkas vb. rahatlıkla farklılıklarını ortak bir ulus kimliği içinde öğütebilmişlerdir.

Devleti yeniden yapılandırmak derken burada sıralama şöyle olmalıdır;

1. Güvenlik olmazsa olmaz ordu vazgeçilmez.

2. Refah ve ortak çıkar birlikteliğinin sağlanması.

3. Farklılıklarımızın kabulü ve uzmanlaşmanın ( Özellikle merkez – çevre ) oluşabilme koşullarının belirlenmesi

 

Devletin ve sosyal örgütlenmenin farklı toplumlarda oluşum süreçleri (E. Toth)

1. Anglo Sakson Tarzı (Birey önde)

2. Avrupa Tarzı (Aile)

3. Aşiret Tarzı

Ortak bir Emperyal vizyon hayali ancak;

1. Ticari milli burjuvazinin ( stk ve vakıflar dahil)

2. Aydınların

3. Umera yani bürokratların

Ortak çıkar birlikteliğiyle kurulabilir. Bunun yönetimi de;

·      Ülkenin yönünü dışa dönük hale getirmek

·      Kendi çatışma unsurlarımızı avantajlara dönüştürecek ve bölünmenin dışında bir  yapıyı oluşturacak En Büyük Ortak Bileşenin bulunması. Değerlerimizin bölücü değil birleştirici kullanılması.

·      Anadolu’nun ve İstanbul’un merkezi rolünü vurgulamak ve coğrafyamızın ekonomik ve siyasi kontrolünün ancak buradan sağlanacağının anlaşılması.

·      Yarına dair bir idea oluşturarak Türkiye platformunda ortak bir rüya oluşturmak.

Onun dışında görüşülen konuları başlık olarak şöyle sıralayabiliriz;

·      Demokrasinin temeli KOBİ’lerdir.

·      Emperyal vizyonda güvenlik daha daha farklı parantezi geniş bir kavramdır.

·      Nerede Refah tekelleşiyorsa orada Demokrasi gelişmiyor.

·      Bürokratik devletten Demokratik devlete geçmeliyiz.

·      Hedeflerimiz ve oluşturacağımız “Master Mind” a göre modüler ek çalışma grupları oluşturmalıyız.

·      Akil adamlar meclisini geliştirmeliyiz

·      Başıbozuk lümpen mikro milliyetçiler Küresel kapitalizmin işsiz ve mesleksiz bıraktıkları çözülmüş orta sınıflardan doğmaktadır.

·      Keban barajının bölgeye gelmesi gibi toplumun iç ilişkileri değişiyor bozuluyor çekirdek aile yerel ilişkilerde sağlam duruyor.

·      M. Kemal kendi merkezini yeniden tanımlıyor çağdaşları gibi yeni bir dil ve sivil din oluşturuyor.

·      İnsanlar kelimelerle düşünürler kelimeleri öğrendiklerinde onların doğal sonuçları kafalarında pırıldar.

·      Mao, M. Kemal’in  yaptığını yapıyor. Dil devrimi değil “ devrimin dilini” oluşturuyor.

·      Milli sermayenin sürekliliği için aile şirketlerimizin nasıl kalıcı olur araştırmamız gerekir.

·      Çekirdek Aile yapımızın korunması gerekir.

·      U.S. Aid kurumunu incelemek gerekir ABD’nin ekonomik sosyal çıkarlarını nasıl dışarıda koruduğu açısından.

·      Turgut Özal Çin Adriyatik derken çevrede 30000 Türk iş yeri açtı. Önderlik önemli. Cumhurbaşkanları büyük hedefleri topluma göstermeli.

·      Her emperyal güç kendi merkezinde bir kurumsallaşma ister. Devlet ile halk arasında bu ilişki önemlidir; ancak biz kişisel ilişki kuruyoruz.

·      Merkezi yapıyı dışa dönük oluşturmamız gerekir.

·      Çevre hinterlandımızda oluşturulacak doğal talepleri üretmek için “ uyarı eşiğini” yakalamamız gerekir.

·      Bölge halkları için ortak bir “Turan” ideali oluşturulmalı.

·      Mevzi, Mahal, Mahfel tanımlanmalı.

·      Mevzi; Devlet, Ulema, Umera, Tüccar.

·      550 milyon insanın ortak stratejileri belirlenmeli

·      Küreselleşme merkezi ortadan kaldırıyor alt başkentler yaratıyor.

·      Başkent halklarda çekim gücü oluşturmalı en uygun İstanbul’dur.

·      Büyümenin tanımı ulusa değil dışarıya yönelik olmalı.

·      Brezinski’nin dediği Güney sahasının örgütlenmesine talip olmalıyız.

·      Osmanlıya göre Ana-Atayurt Balkanlardı. Anadolu el kapısıydı.

·      Osmanlı Ademi merkeziyetçilikle merkezi dengelemiştir.

·      Ortak bir Pazar ve Kültür dili tesis edilmeli.

·      Konjonktürel kararlar o anı bağlar. (Kapitülasyonlar örneği)

·      Akil adam sıkıntısı çekilmektedir.

·      Bir milletin 1000 yılının önüne arkasına bakması gerekiyor.

·      Mersine K.leri yığmak yanlıştı. K. Irak’ın denize açılan kapısı.

·      Lenin devleti iki kısma ayırıyor.

o   İktidar olarak devlet. (Hukuk Devleti, Demokrasi)

o   Çekirdek Devlet (Toplumun yasaklarını yönetme yetkisi verdiği alan,Devlet hukuku)

 

·         Türkiye’de çekirdek devletin oluşmadığı anda devlet hukukunun oluştuğu iddia edilir.

·         Bu gece de Yugoslavya olma riskimiz var.

·         Kafkasya’nın sonuna kadar yoğurt çorbası coğrafyası var.

·         Mastermind’ı tartışmamız lazım.

·         Avrasya ortak pazarı üzerine doktora çalışmasını bulmamız gerekir.

      Balkanlar ve Ortadoğuya kayıtsız kalan Anadolu İktidarı parçalanabiliyor.

 

Facebook Twitter Email
Yazar : Yalçın Koçak

Yorum Yazarken;

Doğruluğu şüphe uyandıran bilgilere ait yorumlar insiyatif kapsamında yayınlanmayacaktır.

Yorum yazın

Yorum yazarken şu HTML kodlarını kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bir Dünya Gücü Türkiye Rüyası